Valors

La nostra manera de mirar al futur

En els nostres més de cent cinquanta anys d'història, al Grup Catalana Occident hem après a superar dificultats, afrontar reptes, aprofitar oportunitats, relacionar-nos i prendre decisions d'una forma determinada i aquesta és, en definitiva, la nostra cultura: el resultat de la nostra experiència, però -sobretot- la forma en què mirem al futur.

Moltes mans sobreposades representen les persones com a valor

Persones

Creiem en les persones, mantenim expectatives positives basades en la confiança, el suport i el desenvolupament i cooperem treballant en equip.

En la comunicació. Generem credibilitat en els altres a través d'una comunicació clara, directa i transparent.

A l'hora de participar i col·laborar. Participem, compartim i celebrem amb els nostres companys i amb els altres els èxits aconseguits.

Coneixem i considerem la singularitat dels altres i ens posem al seu lloc.

Respectem els espais i els temps dels altres i no hi interferim sense prèviament sol·licitar-ho.

Prestem atenció. Destaquem per la qualitat i agilitat de la nostra atenció directa, escoltant i responent de forma activa i positiva.

Complim amb els compromisos establerts.

Ens mostrem sempre accessibles i disponibles, fins i tot ens oferim a prestar el nostre suport i la nostra cooperació quan cal.

Mans estrenyent-se manifesten un compromís

Compromís

Evidenciem el nostre sentit de pertinença i vinculació, fent-nos càrrec i responsabilitzant-nos del que hem acordat, de manera alineada amb la filosofia i estratègia empresarial.

Estem alineats. Assumim els nostres objectius i elaborem plans d'acció de forma coherent i alineada amb els de l'entitat i el Grup, i ens adaptem a les prioritats i a l'estratègia marcades.

Ens ocupem de conèixer i donar a conèixer l'entitat i el Grup, la seva cultura, idiosincràsia, visió, principis, raons, etc., i declarem el nostre alineament amb ells.

Ens fem responsables. Afrontem i ens fem càrrec de les situacions difícils, donem la cara davant els problemes, les reclamacions, etc.

Cooperem defensant l'interès de tots, de l'entitat i del Grup.

Ens preocupem d'aportar valor al que fem, i no ens conformem amb complir amb el que està establert.

Valors Grup Catalana Occident Austeritat

Austeritat

Actuem dins de la moderació, i maximitzem l'eficiència fins i tot assumint riscos calculats, per superar dificultats i en nom de perseguir el que és important i el fons de les coses.

Som eficients. Controlem i considerem els costos per equilibrar-los amb els beneficis, i optimitzem, en la mesura del possible, els recursos amb el lema ni més ni menys del que és necessari.

Gestionem amb eficiència, assegurem la planificació prèvia, organitzem els recursos adequats i creem processos per a la seva execució, seguiment i control.

Simplifiquem les coses. Evitem l'ostentació i el malbaratament, i ajustem els recursos a les necessitats i els objectius plantejats.

Optem per les solucions més simples, evitem el que és innecessari i equilibrem costos i beneficis.

Documentem, simplifiquem i clarifiquem els processos, procediments i responsabilitats, així aconseguim incrementar-ne l'eficàcia.

Ulleres simbolitzen la visió a llarg

Visió a llarg termini

Considerem els temps, i preveiem els impactes de les nostres decisions i la seva evolució.

Mirem lluny. 

Analitzem i coneixem el context i l'activitat, i anticipem i preveiem els canvis i l'evolució esperables.

Prenem decisions assumint riscos raonables, degudament justificats i controlats, amb expectatives d'impacte positiu a mitjà i llarg termini.

Cerquem i indaguem informació útil, per qualsevol via, canal o font, i l'analitzem i la considerem abans de decidir-nos.

Som oberts i flexibles. Mantenim la ment oberta davant nous escenaris i contextos, i reformulem les nostres posicions i els nostres criteris davant les evidències.

Prestem atenció per identificar les oportunitats i reaccionar amb agilitat davant seu.

Treballem amb intensitat i perseverança per superar les dificultats, i mostrem resiliència i no escatimem esforços ni caiem en el desànim.

Dibuix d'una lupa com a valor d'autocrítica

Autocrítica

Som conscients dels aspectes del nostre treball que es poden millorar, mitjançant una anàlisi crítica dels nostres propis resultats.

Ens analitzem. Revisem i revisem permanentment la nostra activitat i els nostres resultats, per detectar possibles errors i ineficiències i corregir-los a temps.

Analitzem les nostres accions, decisions i reaccions, de manera conscient, sistemàtica i pràctica, n'extraiem conclusions i ens marquem objectius de canvi o millora.

Som íntegres. Informem amb professionalitat i rigor, i procurem aportar una visió asèptica, objectiva i imparcial dels temes, especialment sobre les nostres pròpies responsabilitats.

Valorem i agraïm la crítica, com a oportunitat d'aprenentatge i desenvolupament.

Evitem excuses, justificacions, projectar o desviar responsabilitats, i ens centrem en els fets i problemes de la forma més objectiva i aplicada possible.

Il·lustració d'una bombeta simbolitza la innovació

Innovació

Avancem, creixem, desenvolupem i imaginem noves idees, solucions o projectes per millorar constantment.

Millorem. Qüestionem el que està establert, no ens conformem amb els resultats estàndards i busquem alternatives de millora o evolució.

Participem i cooperem fomentant un ambient participatiu, i aportem suggeriments de millora.

No escatimem esforços i procurem sortir de la zona de confort, per tal d'abordar nous reptes amb la intenció de la millora i el desenvolupament permanents.

Canviem. Influïm, expliquem, participem i generem compromís en les persones durant els processos de canvi, i aglutinem esforços i transmetem positivisme i reptes a la resta de l'equip.

Identifiquem oportunitats, i assumim els canvis necessaris amb receptivitat, positivisme i proactivitat.