Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa Grup Catalana Occident

El Grup integra en la seva estratègia de negoci accions de responsabilitat corporativa centrades en una gestió transparent i responsable

Per al Grup Catalana Occident, la responsabilitat corporativa és el compromís voluntari d'integrar en la seva estratègia una gestió responsable en els aspectes econòmics, socials i de medi ambient, fomentar un comportament ètic amb els seus grups d'interès, aplicar amb rigor els principis de bon govern i contribuir al benestar de la societat a través de la creació de valor social sostenible.

El valor social és el resultat de centrar la seva activitat no només en l'obtenció d'uns bons resultats financers, sinó també a afavorir el benestar dels grups d'interès que en formen part i als quals donen resposta les entitats del Grup. Aquest valor es converteix en sostenible quan s'integra no només en el curt sinó també en el mitjà i llarg termini.

Les empreses del Grup Catalana Occident contribueixen a la millora social i econòmica de les zones on opera a través del desenvolupament del negoci. La naturalesa mateixa de l'assegurança inclou de manera implícita el concepte de responsabilitat social perquè consisteix a acompanyar els seus clients en tots els moments de la vida professional i personal, i anticipar-se als riscos per protegir-los.

Assumptes materials

Acompliment econòmic, rendibilitat i solvència

Creixement rendible, assegurant la solvència.

Gestió de riscos i compliment normatiu

Verificar el compliment normatiu i garantir la gestió de riscos.

Govern corporatiu

Bones pràctiques de govern, com la presència de consellers independents i l'existència de polítiques de nomenament i avaluació.

Ètica, integritat i transparència

Codi de conducta. Lluita contra la corrupció, el suborn i el frau. Prevenció de conflictes d'interès. Comunicació corporativa.

Experiència de client

Client en el centre de l'estratègia. Procediments per oferir un servei excel·lent i homogeni al client en els diversos canals. Procediments perquè els clients puguin fer arribar les seves queixes, comentaris i reclamacions.

Innovació

Innovació en productes, serveis i en sistemes de gestió.

Protecció de dades. Ciberseguretat

Mecanismes per protegir les dades i els recursos dels clients.

Treball de qualitat

Implantar mesures per garantir la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació en l'organització. Desenvolupament d'estratègies d'atracció i retenció del talent.

Desenvolupament professional

Pla de formació i desenvolupament professional. Processos d'avaluació de l'acompliment. Motivació als empleats perquè apliquin les seves capacitats en el desenvolupament de serveis o productes innovadors.

Compromís amb la societat

Estratègia de la companyia relativa a l'acció social: incloent-hi donacions, inversions en la comunitat, iniciatives com patrocinis, suport a universitats o altres institucions, voluntariat corporatiu. Impacte de l'acció social a la regió.

Dimensió social i mediambiental del Grup Catalana Occident

Dimensió social i mediambiental

Els assumptes materials del Grup Catalana Occident són els temes econòmics, ambientals i socials que es consideren significatius per a la seva sostenibilitat. Aquests assumptes influeixen en la presa de decisions dels grups d'interès i constitueixen la base sobre la qual s'ha definit el Pla de Responsabilitat Corporativa, les iniciatives del qual s'agrupen en tres eixos fonamentals: confiança, excel·lència en el servei i impacte positiu.

Fundació Jesús Serra Banner
Fundació Jesús Serra

La Fundació Jesús Serra té com a finalitat donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació, l'empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts.