Ètica i transparència

Ètica en el Grup

Codi ètic

El Codi ètic del Grup és el document que estableix les pautes que han de presidir el comportament ètic dels consellers, empleats, mediadors i col·laboradors del Grup Catalana Occident en el seu acompliment diari en relacionar-se i interactuar amb tots els grups d'interès. Per això, resulta de compliment obligat per a totes les persones que treballen en el Grup i les companyies que el conformen.

S'hi posa de manifest el profund respecte als drets humans per part del Grup al si de la seva organització. Això implica que, dins el seu àmbit d'influència, el Grup actua a favor de la seva defensa i vetlla perquè cap de les companyies que l'integren sigui responsable, per acció o per omissió, de qualsevol forma de vulneració d'aquests drets fonamentals.

Així mateix, en la política de R H s'estableixen els compromisos assumits pel Grup envers els seus empleats en matèria d'igualtat d'oportunitats i retributiva, formació i millora professional i relació amb els empleats.

Principis i valors del Codi ètic del Grup

Integritat i honestedat

Sostenibilitat

Respecte i salvaguarda dels drets humans

Imparcialitat

Compromís social

Respecte al medi ambient

Transparència i confidencialitat

Compliment de la legalitat i del sistema de govern corporatiu

Marca, imatge i reputació corporativa

Professionalitat