Ètica i transparència

Defensa del client i Canal de denúncies

Defensa del Client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una constant millora en la qualitat del servei a prestar als clients, així com per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats financeres, les Entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, compten amb un Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat per atendre les queixes i reclamacions plantejades pels seus clients, assegurats i partícips.

Qualsevol Reclamació o Queixa es podrà presentar davant d'aquest Departament d'Atenció al Client, de la forma establerta en el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), i recomanar amb caràcter previ, la seva consulta, en especial els articles 2on i 3r sobre les respectives competències del Departament d'Atenció al Client i el Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat, així com del capítol II- “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client del Grup Catalana Occident. Les seves dades de contacte són:

E-mail: Defensa.Cliente.GCO@grupocatalanaoccidente.com
Av. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 900 102 978

Per part seva, el Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat és el Sr. Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució Espanyola de 1978.

Així mateix, les dades de contacte del Departament d'Atenció al Client estan també disponibles a les pàgines web individuals de les diferents entitats del Grup. 

 

Canal de Denúncies

L'objectiu del Canal de Denúncies és la recepció, retenció i el tractament de les denúncies sobre irregularitats relacionades amb vulneracions del Codi ètic del Grup Catalana Occident, els seus protocols de desenvolupament, qualsevol altra normativa o política interna del Grup i/o les seves entitats individualment considerades, així com accions o omissions que tinguin com a conseqüència una irregularitat penalment punible o la manipulació i/o falsificació de dades financeres. 

Qualsevol persona física o jurídica, com poden ser clients, proveïdors, accionistes o altres grups d'interès del Grup Catalana Occident, podrà comunicar les irregularitats o els fraus relacionats amb consellers, directius i empleats del Grup, independentment del seu lloc i nivell, així com la xarxa d'agents i col·laboradors que es relacionin amb el Grup. Les dades de contacte del Departament d'Auditoria Interna Corporativa són: 

E-mail: AuditoriaInterna.Corporativa@catalanaoccidente.com

Correu postal: 

Director d'Auditoria Interna Corporativa
Grup Catalana Occident, SA
Avinguda Alcalde Barnils, núm. 63
08174 – Sant Cugat del Vallès

Així mateix, les dades de contacte de l'Auditoria Interna Corporativa estan disponibles a les pàgines web individuals de les diferents entitats del Grup.

L'escrit de denúncia no està sotmès a cap model preestablert i haurà de contenir, almenys, la informació següent:

  • La irregularitat denunciada, amb menció detallada de les circumstàncies d'aquesta i adjuntant, en la mesura del possible, suport documental.
  • La identificació dels responsables directes de la irregularitat, en cas de ser coneguts.

Una vegada rebuda la denúncia, aquesta serà gestionada per l'Auditoria Interna Corporativa, segons el que estableix el protocol d'actuació en casos d'irregularitats i fraus.