Avís Legal

Condicions generals d'ùs i política de privacitat

Identificació de l’empresa

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència a Grup Catalana Occident (en endavant, Grup Catalana Occident), amb NIF A-08168064 i domicili social a l’avinguda Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36.829, foli 141, full M-659.287

Objecte de la web

Les pàgines contingudes a la pàgina web tenen per objecte facilitar el coneixement per part del públic en general del Grup Catalana Occident, les activitats que realitza i els serveis que presta. Grup Catalana Occident es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva pàgina web o a la configuració i la presentació d'aquesta.

Protecció de dades personals

La informació relativa a aquesta matèria es troba publicada a l’apartat de Política de Privacitat d’aquesta mateixa web oficial, situat al costat d’aquest Avís Legal.

Condicions d’accés i disponibilitat

L'accés als continguts d'aquesta pàgina web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’Usuari. Aquest servei està disponible 24 hores al dia els 365 dies de l'any, excepte durant les interrupcions necessàries per al manteniment i la millora del sistema.

Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, l'operació relativa a l'apartat “Accés Restringit” es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les condicions generals. Aquestes condicions particulars es recullen al contracte d'accés al servei esmentat, que es lliura al Client abans d’activar-lo. L'usuari accepta que, en prémer els enllaços (links) que el dirigeixin a pàgines web de terceres empreses, deixa de navegar per la pàgina web de Grup Catalana Occident, amb la qual cosa exonera Grup Catalana Occident de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici derivat de la contractació amb les terceres empreses mencionades. L'usuari deixa de navegar per Grup Catalana Occident quan a la pàgina web enllaçada no aparegui la marca Grup Catalana Occident i la direcció o el nom de domini no contingui la denominació Grup Catalana Occident.

Exoneració de responsabilitats

1. Per ús indegut: En accedir a aquesta pàgina web, s'accepta que Grup Catalana Occident no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l'esmentat accés o de l’ús de la informació continguda a la pàgina web esmentada, o de l'accés a altres matèries d’Internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.

2. Per continguts de tercers: La pàgina web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Grup Catalana Occident no garantirà (ni en respondrà) de cap manera l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través dels enllaços d'hipertext esmentats.

3. Per errors tecnològics aliens o propis: Grup Catalana Occident no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema elegit (xarxa telefònica, Internet, etc.) motivats per causes alienes a Grup Catalana Occidente, ni dels retards o bloqueigs en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o per sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades de l'empresa, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes en el sistema elegit, fora del control de Grup Catalana Occident. Així mateix, s'exonera Grup Catalana Occident de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pugui sofrir el Client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Grup Catalana Occident, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

Propietat intel•lectual

El copyright del material contingut en aquesta pàgina web és propietat de Grup Catalana Occident, llevat d'aquells materials que pertanyin a les seves empreses col•laboradores amb les quals existeixi el corresponent contracte firmat. L'accés gratuït no implica altres drets ni llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de Grup Catalana Occident. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts i programari, així com els seus diferents codis font i objecte i altres elements que integren aquesta pàgina web, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel•lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui totalment o parcial, donaran lloc a greus sancions, tant civils com penals, i seran objecte de totes les accions judicials que corresponguin per dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquesta pàgina web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col•laboradores de Grup Catalana Occident, també seran aplicables aquestes condicions i mesures de protecció, llevat que s’obtingui el consentiment exprés per escrit de les empreses o entitats mencionades.

Lssice: llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic

Grup Catalana Occident es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 d’aquesta llei, us informem de les següents dades d'identificació: Grup Catalana Occident, NIF A-08168064.

El nom de domini www.grupocatalanaoccidente.com ha estat inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona a nom de Grup Catalana Occident en el tom 33.557, foli 147, full B-16.851, inscripció 315. Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us facilitem l’adreça de correu electrònic següent: calidad@catalanaoccidente.com.

Període mitjà de pagament de proveïdors

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 28,72 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l’accés, la utilització o el contingut de les condicions generals, tant el Client com Grup Catalana Occident, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.