Informació financera

Període mitjà de pagament a proveïdors

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 26,86 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament de 30 dies (ampliable a 60 dies per acord entre les parts), aplicable a la societat segons la llei esmentada.