Junta General de Accionistas

Fòrum Electrònic de l'Accionista

De conformitat amb el que disposa l'article 539.2 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, Grupo Catalana Occidente, S.A., ha habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes amb la finalitat exclusiva de facilitar la comunicació entre els accionistes amb motiu de la convocatòria i fins a la celebració de la Junta General d'Accionistes.

Els accionistes, una vegada registrades, podran enviar, perquè es publiquin en el fòrum, comunicacions com les següents:

  • Propostes que pretenguin presentar-se com a complementàries de l'ordre del dia anunciat en la convocatòria de la junta.
  • Sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes.
  • Iniciatives per assolir el percentatge suficient per a l'exercici d'un dret de minoria previst per la llei.
  • Ofertes o peticions de representació voluntària.

L'accés i ús del fòrum queda exclusivament reservat als accionistes individuals del Grupo Catalana Occident, S.A., així com a les associacions voluntàries d'accionistes constituïdes de manera vàlida i inscrites en el registre especial habilitat a l'efecte en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital i altra normativa de desenvolupament.

Accés al fòrum