Principals magnituds financeres

Anàlisi del president

"L'any 2020 hem reforçat el nostre lideratge i ens hem mantingut fidels, més que mai, als nostres valors"

José M. Serra President

Jose María Serra Imatge presidente Grupo Catalana Occidente

Benvolguts accionistes, col·laboradors i clients,

Em complau compartir amb vostès l'informe anual corresponent al 2020, un any especialment complicat, en què el Grup Catalana Occident ha sabut reforçar la seva posició de lideratge i s'ha mantingut fidel, més que mai, als seus valors.

Abans de repassar l'evolució global i els resultats del nostre Grup, m'agradaria parlar de la importància que adquireix, en moments difícils com els actuals, la vocació de crear un negoci sòlid a llarg termini i generar valor social sostenible. Això implica enfocar la nostra activitat no només a l'obtenció de resultats, sinó també a afavorir el benestar de les persones que componen els nostres grups d'interès i del conjunt de la societat.

El 2020, l'economia mundial ha patit el cop de la pandèmia de la COVID-19 i ha tancat l'exercici amb una contracció del 3,5%. Una taxa mai vista des de la Segona Guerra Mundial. Espanya ha estat un dels mercats més afectats, amb una caiguda del PIB de l'11,1% en taxa interanual. La crisi sanitària ha provocat danys profunds en l'economia espanyola, amb afectacions a les finances públiques, les empreses, l'ocupació, el consum i la inversió.

En aquest entorn tremendament complex, hem obtingut un resultat consolidat de 270,1 milions d'euros, un 36,4% menys en comparació amb l'any anterior, per l'efecte que la situació econòmica derivada de la COVID-19 ha tingut en el negoci de l'assegurança de crèdit. No obstant això, el volum de facturació ha augmentat lleugerament, un 0,3%, fins als 4.426,4 milions d'euros, gràcies a la resiliència del negoci tradicional. Especialment satisfactòria ha estat la integració d'Antares, que ha aportat 142,8 al volum de negoci. En el negoci de l'assegurança de crèdit, el resultat ha estat de 50,4 milions d'euros. Cal destacar que els programes de suport governamentals aplicats de manera àgil i contundent a Europa, una zona on Atradius desenvolupa bona part de la seva activitat, han contribuït a mitigar els dramàtics efectes que la pandèmia està tenint en diversos sectors als quals estem exposats.

En conjunt, ha estat un any en què hem afermat la nostra posició de lideratge en el mercat espanyol, en el qual hem escalat a la quarta posició per volum de primes.

Pel que fa a la solidesa patrimonial del Grup, m'agradaria destacar que els recursos permanents a valor de mercat es van situar en els 4.663,4 milions d'euros a tancament del 2020, fet que suposa un creixement d'un 1,7% i aferma la nostra posició de solvència, amb una ràtio que se situa per sobre del 216%. Alhora, hem mantingut el nostre compromís amb l'accionista i hem pagat un dividend de 105,85 milions d'euros (0,8821 euros per acció).

En les nostres inversions hem optat per extremar la prudència i vigilar estretament els marges financers i els compromisos amb els nostres assegurats. Ens hem mantingut fidels a la nostra estratègia d'invertir en actius tradicionals i de mantenir altes taxes de liquiditat amb l'objectiu d'aprofitar les oportunitats del mercat. Alhora, i a causa de l'extensió en el temps dels tipus d'interès baixos, hem incrementat l'exposició a altres classes d'actius, com ara fons de préstecs o d'infraestructures, sempre amb una visió a llarg termini. Aquests representen una bona oportunitat per millorar la rendibilitat i incrementar la diversificació de les carteres.

Tal com assenyalava al principi, no menys destacable que els resultats financers ha estat el fet que, des del començament de la pandèmia, hem promogut iniciatives per protegir els empleats i col·laboradors, oferir facilitats a clients i proveïdors, donar suport a la recerca i ajudar la societat en general, especialment aquells col·lectius més vulnerables.

En efecte, el Grup va implantar amb celeritat el teletreball entre tots els seus empleats de les companyies Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao, NorteHispana Seguros i Atradius Crédito y Caución. Alhora, els nostres mediadors van tenir a la seva disposició eines per assegurar la continuïtat de la relació amb el client a través de mitjans telemàtics i facilitats de contractació a distància. Per ajudar els nostres col·laboradors, majoritàriament autònoms, vam llançar un pla de 20 milions d'euros en bestretes sense interessos de la seva facturació amb l'objectiu de facilitar-los liquiditat.

Vam implementar ràpidament ajudes en la prestació del servei als nostres assegurats del negoci tradicional, com la flexibilització del pagament de rebuts i l'assistència mèdica telefònica gratuïta. Es van posar en marxa sistemes d'atenció, com el videoperitatge o la signatura digital. Per als nostres clients empreses, vam fer extensiva la cobertura de ciberriscos als empleats que estiguessin teletreballant. En el negoci de l'assegurança de crèdit, vam flexibilitzar el període de declaració de la falta de pagament, entre altres mesures. Tot això, amb la voluntat de contribuir a pal·liar les dificultats provocades per la pandèmia.

En l'àmbit sectorial, el Grup Catalana Occident es va sumar al fons solidari per a la lluita contra la crisi sanitària de la COVID-19 amb una aportació de 2,27 milions d'euros. Amb aquesta iniciativa, el sector reconeix l'esforç de tot el personal de centres sanitaris i residències que, en primera línia, fa front a la pandèmia i els ofereix gratuïtament una assegurança de vida i un subsidi per hospitalització en cas que s'encomanin.

Per part seva, l'acció solidària de la Fundació Jesús Serra es va bolcar en noves iniciatives destinades a pal·liar la situació creada per la crisi sanitària; entre altres, va donar suport al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en el seu objectiu d'impulsar la investigació d'una vacuna contra la COVID-19 i va col·laborar amb Save the Children per ocupar-se de famílies en situació de vulnerabilitat.

Finalment, encara que no menys important en aquest repàs de l'any, he de destacar que hem formalitzat la revisió dels nostres assumptes materials i establert un pla de sostenibilitat 2020-2023, que constata el nostre compromís per integrar la sostenibilitat en el model de negoci del Grup.

Així mateix, hem subscrit els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) i els Principis per a la Inversió Responsable (PRI) de Nacions Unides, per fer palesa la nostra voluntat de contribuir a un sistema financer global econòmicament eficient i sostenible que creï valor a llarg termini.

Si mirem al futur, els nostres objectius se centren a redoblar els nostres esforços en l'orientació al client, a partir del reforç de les nostres xarxes de distribució i basant-nos cada cop més en la digitalització i les noves tecnologies, que ens ofereixen noves capacitats d'interacció amb el client. Així mateix, continuarem adaptant la nostra oferta de productes i serveis a les tendències del mercat, en els àmbits de la sostenibilitat, la cura de la salut i el benestar, l'augment de la longevitat, la mobilitat i la gestió de la seguretat de les dades. Moltes d'aquestes tendències s'han accelerat a causa de la pandèmia. De la mateixa manera, el rigor tècnic en la gestió del negoci continuarà caracteritzant la nostra actuació i anirem avançant en el camí de l'eficiència i la integració.

Per acabar, m'agradaria ressaltar que les asseguradores juguem un paper molt important en la vida de les persones i les empreses, ja que les acompanyem en les seves necessitats de prevenció i les protegim davant les incerteses. La nostra vocació continuarà sent el servei als nostres clients basant-nos en els nostres pilars estratègics de creixement, rendibilitat i solvència.

Per acabar, vull agrair la seva confiança i suport, així com els dels nostres mediadors i xarxes externes. Estic convençut que junts sabrem continuar aportant als altres el millor de cadascun de nosaltres.

 

José M. Serra

President